Facebook nyereményjáték

2021-04-02

Játssz és nyerj kismamakártya-mérföldkövek (szafari) csomagot, mellyel megörökítheted várandósságod emlékezetes pillanatait!

Sorsolás: 2023. 05. 01-én hétfőn!

Facebook nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője az domcsdesign.hu – Polyák Dominika (székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 106.) (a továbbiakban: „Szervező”)
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.
3. A nyereményjáték időtartama
A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:
2023.14.02. 12:00 órától 2023.04.30. 17:00-ig.
4. A nyereményjáték menete
A játékkiírást a Domcs Design Facebook oldalán (https://www.facebook.com/DomcsDesign) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2023. 04. 02-án közzétett poszt szövegének megfelelően hozzászólásban  válaszoljon a posztban feltett kérdésre.
A nyeremény sorsolására 2023. 05. 01.-én 16:00-ig kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyertes Játékos nevét a Domcs Design facebook oldalán teszi közzé és amennyiben a nyertes felveszi a kapcsolatot, akkor a Domcs Design privát üzenet formájában kéri a nevének, lakcímének, email címének és telefonszámának megadását.
Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre.
A nyeremény igénybevételére nyitva álló határidő, a nyeremény megküldésétől számított két hét. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.
5. A nyeremény
1 db 5000 Ft értékű kismama mérföldkövek kártyacsomag.
6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei a nyertes Játékost terhelik.
7. Információ a Játékról
A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: domcsdesign@gmail.com
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Jelen Játék adatkezelője a Szervező, Marczinka-Polyák Dominika
e-mail: domcsdesign@gmail.com
A Játék során a Szervező nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím, email, telefonszám) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.
A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének, illetve az elkészült illusztrációnak a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.
Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható az Domcsdesign weboldalán: a domcsdesign.hu weboldalon.
A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.
9. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.
A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin értesíthető a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a domcsdesign.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2023. április 02.

Domcs Design
Marczinka-Polyák Dominika
Szervező


A 2024-es év színe a Peach Fuzz, egy bájos és meleg árnyalat, amely romantikus és édes hangulatot csempész az esküvőkbe is. 
A Peach Fuzz egy puha, bársonyos barackszín, amely frissességet és romantikát sugall. Ez az év színe érzéki és finom árnyalatokat hoz magával, ideális választás azoknak, akik egyedi, romantikus és emlékezetes esküvőt álmodnak meg.

A Karácsony minden gyermek számára különleges időszak, és mi, szülők mindent megteszünk, hogy a kicsik számára emlékezetes és varázslatos legyen.

Az esküvő megtervezésekor minden apróságra oda kell figyelni. Nem csak a gyönyörű helyszínről, a dekorációról vagy a zenéről kell gondoskodnunk. Esküvőd a meghívóval kezdődik, ez az első dolog, amit vendégeid láthatnak a Nagy nappal kapcsolatosan. Az esküvői trendek évről évre változnak, ez alól természetesen  a meghívók sem maradnak ki. Itt az elején szeretném már leszögezni, hogy akármilyen trendek is uralkodnak esküvőd évében, mindenben olyat válassz, ami Titeket tükröz, ami számotokra a tökéletes esküvőt jellemzi. Nézzük is mit jósolnak a szakértők 2024 esküvői meghívó trendjeinek.