Facebook nyereményjáték

2021-04-02

Játssz és nyerj kismamakártya-mérföldkövek (szafari) csomagot, mellyel megörökítheted várandósságod emlékezetes pillanatait!

Sorsolás: 2023. 05. 01-én hétfőn!

Facebook nyereményjáték szabályzat

A nyereményjátékban (a továbbiakban: „Játék”) részt vevők (a továbbiakban: „Játékos”) a jelen játékszabályzat elfogadásával vehetnek részt. A résztvevők a részvételüket megelőzően tudomásul veszik és elfogadják a nyereményjáték hivatalos játékszabályát és a Szervező adatvédelmi tájékoztatóját.

1. A nyereményjáték szervezője
A nyereményjáték szervezője az domcsdesign.hu – Polyák Dominika (székhely: 1147 Budapest, Telepes u. 106.) (a továbbiakban: „Szervező”)
2. A nyereményjátékban résztvevő személyek
A Játékban valamennyi magyarországi állandó lakcímmel rendelkező, 18. életévét betöltött, cselekvőképes természetes személy jogosult részt venni a 4. pontban foglaltak szerint.
A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, és az egyéb, a Játék lebonyolításában közvetlenül részt vevő cégek és mindezek (Ptk. 8.1.§ (1) bekezdés 2. pontja szerinti) közeli hozzátartozói.
3. A nyereményjáték időtartama
A Játékosoknak a játékba kerülésre a megjelölt időszakban van lehetősége:
2023.14.02. 12:00 órától 2023.04.30. 17:00-ig.
4. A nyereményjáték menete
A játékkiírást a Domcs Design Facebook oldalán (https://www.facebook.com/DomcsDesign) tesszük közzé. A játékban való részvétel feltétele, hogy a Játékos a 2023. 04. 02-án közzétett poszt szövegének megfelelően hozzászólásban  válaszoljon a posztban feltett kérdésre.
A nyeremény sorsolására 2023. 05. 01.-én 16:00-ig kerül sor, a játékszabályzatban leírtaknak megfelelt felhasználók közül. A sorsoláskor 1 nyertest sorsolunk ki. A sorsolás nem nyilvános. A nyeremény készpénzre nem váltható.
A nyertes Játékos nevét a Domcs Design facebook oldalán teszi közzé és amennyiben a nyertes felveszi a kapcsolatot, akkor a Domcs Design privát üzenet formájában kéri a nevének, lakcímének, email címének és telefonszámának megadását.
Amennyiben a kért adatokat a nyertes Játékos 7 napon belül nem küldi meg, a nyertes Játékos elveszíti jogosultságát a nyereményre.
A nyeremény igénybevételére nyitva álló határidő, a nyeremény megküldésétől számított két hét. A Szervező a nyeremény igénybevételének lehetőségét a fenti határidőn belül tudja biztosítani, ennek időtartama nem hosszabbítható meg, így annak elmulasztása a nyertes Játékosra nézve jogvesztő.
5. A nyeremény
1 db 5000 Ft értékű kismama mérföldkövek kártyacsomag.
6. Személyi jövedelemadó, és egyéb költségek
A Szervező vállalja a nyereménnyel kapcsolatosan felmerülő adó és járulék megfizetését. A nyeremény átvételének és felhasználásának egyéb költségei a nyertes Játékost terhelik.
7. Információ a Játékról
A Szervező a Játék ideje alatt az alábbi információs csatornákat biztosítja a Játékosok számára:
infó e-mail cím: domcsdesign@gmail.com
8. Személyes adatok kezelésére és az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok
Jelen Játék adatkezelője a Szervező, Marczinka-Polyák Dominika
e-mail: domcsdesign@gmail.com
A Játék során a Szervező nem vesz igénybe adatfeldolgozót.
Az adatok az adattulajdonos (Játékos) előzetes tájékoztatása és engedélye nélkül fentieken kívüli harmadik személyek részére nem átadhatóak, kivéve a jogszabályokban meghatározott eseteket.
A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés mindenben a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően történik.
A Szervező a nyertes Játékosnak a nyereményért történő jelentkezéssel megadott adatait (név, lakcím, email, telefonszám) kizárólag a Játék lebonyolítása és a kapcsolódó törvényi kötelezettségek teljesítése érdekében, illetve a nyeremény átadása és Szervező által fizetendő esetleges adók és más közterhek megfizetése céljából kezeli.
A Játékos hozzájárul továbbá nyertessége esetére a facebook account nevének, illetve az elkészült illusztrációnak a Szervező facebook oldalán marketing célból történő nyilvánosságra hozatalához és megjelenítéséhez, külön díjazás nélkül.
Az adatkezelés jogalapja a Játékos hozzájárulása lesz személyes adatai kezeléséhez, mely hozzájárulást a Játékos a Játékba történő regisztrációjával és a nyereményért történő jelentkezéssel elfogad.
Az adatkezelésre a Szervező Adatkezelési Szabályzatának rendelkezései az irányadók, amely megtalálható az Domcsdesign weboldalán: a domcsdesign.hu weboldalon.
A Játékos személyes adatai kezelésével kapcsolatosan elsődlegesen a Szervezőhöz fordulhat. A Szervező a lehető legrövidebb időn belül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja a Játékost a kérelme nyomán hozott intézkedésekről.
Az adatkezeléssel kapcsolatos jogokat és a jogorvoslati lehetőség szabályait a Szervező Adatkezelési Szabályzata, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, illetve az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) tartalmazza, amelyek szerint a Játékos az adatkezelőtől kérheti többek között a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen, továbbá panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu) fordulhat.
Azok a Játékosok, akik töröltetni kívánják adataikat az adatbázisból vagy az adatkezeléshez való hozzájárulásukat vissza kívánják vonni, ezt a Játék ideje alatt bármikor, korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen kérhetik. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék időtartama alatt az adatainak törlése, hozzájárulása visszavonása a Játékból való kizárását eredményezi, mivel Szervező az adatok hiányában nem tudja biztosítani a Játékos részvételét.
A Játék kapcsán begyűjtött személyes adatokat a Szervező a Játék lezárultáig kezeli, utána – amennyiben a további adatkezelést számára jogszabály kötelezően nem írja elő, illetve amennyiben a további, más célú adatkezeléshez a Játékos nem járult hozzá – az adatokat törli.
9. Vegyes rendelkezések
Amennyiben a Szervező tudomására jut, hogy ezen játékszabály 2. pontjában kizárásra került személy mégis részt vett a Játékban, a Szervező e személyt a Játékból kizárhatja és tőle az esetlegesen átadott nyereményt (illetve annak árát) visszakövetelheti.
A hirdetésekben szereplő nyeremény képei csak illusztrációk.
A Játékban a Játékosnak olyan e-mail címet kell megadnia, amin értesíthető a további teendőiről. Ezen felelősség a Játékosé, ebből fakadó problémákért a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.
A Szervező és a Lebonyolító semmilyen felelősséget nem vállalnak, illetve mindennemű kártérítési igényt kizárnak az értesítéssel kapcsolatban esetlegesen felmerülő technikai hibákért, továbbá kizár minden kártalanítási, kártérítési igényt a Játék során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.
A Szervező nem tartozik felelősséggel a telekommunikációs és informatikai eszközök rendelkezésre állásáért és működéséért, illetve harmadik személyek tevékenységéért. A Szervező nem tartozik felelősséggel az online felületek helytelen működéséért, amely tőle független okra vezethető vissza, így különösképpen: az online felületet működtető kiszolgáló hibája vagy elérhetetlensége, az internet-hálózathoz való csatlakozás hiánya, a gerinchálózat működési zavarai, az internetes felülethez, vagy annak egy részéhez történő csatlakozás sikertelensége.
A játékot a Facebook nem szponzorálja, nem támogatja és nem hozható kapcsolatba vele. A Játékos az adatait a Játék Szervezőjének bocsátja rendelkezésére, nem a Facebooknak. A Facebook nem vesz részt a Játék szervezésében, ezért a Játékban való részvétellel kapcsolatban teljes körűen és hiánytalanul mentesül a Játékból eredő kötelezettségek alól.
A Játékkal kapcsolatosan a jogi út kizárt.
A Szervező fenntartja magának a jogot a jelen játékszabályzat módosítására, amennyiben szükségesnek ítéli meg. A módosításokról a Játékosok a domcsdesign.hu weboldalon értesülhetnek.

Budapest, 2023. április 02.

Domcs Design
Marczinka-Polyák Dominika
Szervező


Rengeteg féle és fajta papír elérhető már a piacon, melyekre esküvői meghívódat kérheted. Na de melyiket válaszd? Akármelyik meghívóhoz jó bármelyik papír? Esetleg a meghívó stílusa meghatározza a papír fajtáját is? Nehéz lehet a döntés, így ebben próbálok kis segítséget hozni számodra.

Esküvői költségtervező
Talán jelenleg az egyik legfontosabb kérdés a párok számára, hogy mennyibe is kerül egy esküvő megszervezése? 
Érdemes első lépésként átbeszélnetek, hogy mennyit tudtok / szeretnétek esküvőtökre szánni. Fontos meghatároznotok, hogy miből nem szeretnétek engedni és mi az a tétel, ahol tudtok kompromisszmot kötni / esetlegesen lejjebb adni az igényeitekből. Így a fontosabb dolgokra tudtok pénzt átcsoportosítani.

Először is engedd meg, hogy gratuláljak közelgő esküvőtökhöz! :) Az alábbi  lista 12 hónapra lebontva kínál kényelmes időbeosztást. Ne feledd semmi nincsen kőbe vésve, mindent úgy csinálj, ahogy Nektek jól esik.